תכנית מתאר כוללנית – רמת נגב
Ramat Negev Master Plan

אדריכל אחראי | Team
עידית ישראל | Idit Israel

מזמין | Client
מנהל התכנון
The Israel Planning Administration

אדריכלות | Architect
לרמן- בן שושן |Lerman-Ben-Shushan