תכנית מתאר כפר קרע
Qara Village – master plan

אדריכל אחראי | Team
עידית ישראל | Idit Israel

מזמין | Client
משרד הפנים | Ministry of Interior

אדריכלות | Architect
לרמן אדריכלים | Lerman Architects