תכנית אב שער ים המלח
Dead Sea Gate – master plan

אדריכל אחראי | Team
עידית ישראל | Idit Israel

מזמין | Client
החברה הממשלתית לתיירות | Government Tourism Company

אדריכלות | Architect
ארכ' עמית נמליך | Amit Nemlich Architects