חריש – שצ"פים
Public parks – Harish

אדריכל אחראי | Team
ליטל חיימוביץ רוזנברג | Lital Haimovich

מזמין | Client
משרד השיכון והבנוי | Ministry of Construction and Housing